BAYRAĞIM


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!

Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık.Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.


Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;

Yer yüzünde yer beğen:

Nereye dikilmek istersen

Söyle seni oraya dikeyim!

 

JavaScript Nedir?

HTML dili her ne kadar metinler üzerinde neredeyse her türlü düzenlemeyi yapmamıza izin verse de, zayıf kaldığı bazı yönler vardır; mesela HTML bize web sayfalarına bir 'iş' yaptırtma, onları değişik olaylara veya durumlara duyarlı hale getirme imkanı sunmaz. Bu eksikliği Netscape firmasının yetkilileri de farketmiş olacak ki Aralık 1995 tarihinde, C dilinin browser'lara uyarlanmış hali diyebileceğimiz JavaScript'i piyasaya sürdüler.
Tam bu dönemde Sun Microsystems Pascal ve Delphi dillerinden esinlerek oluşturduğu 'Java' isimli bir programlama dilini piyasaya sürmek üzereydi. Netscape'in piyasaya sürdüğü script dilinin ismini JavaScript koyması, o dönemde çok telaffuz edilen 'Java' kelimesinin popüleritesinden yararlanmak adına uyguladığı bir pazarlama stratejisiydi, yani pek çok kişinin düşündüğünün aksine Java ile JavaScript arasında isim benzerliği hariç hiçbir benzerlik yoktur.
Bir süre sonra Microsoft da olaya el attı ve JavaScript'le neredeyse aynı olan JScript'i piyasaya sürdü.Fakat sonra bu diller farklı yönlere doğru geliştiler. Şu anda Netscape tarayıcısı JScript'i tanımıyor, fakat Explorer her iki script'i de tanıyor. Yine de iki tarayıcının JavaScript'i yorumlamaları bazen farklılık gösterebiliyor.
'JavaScript nedir?' sorusuna dönersek :
 • Netscape'in piyasaya sürdüğü script dilidir.
 • JavaScript HTML kodlarının içine yazılır. Yazılan kodun bir JavaScript kodu olduğu browser'a <script>...</script>etiketleri ile bildirilir.
 • Tıpkı HTML gibi, JavaScript kodları da yorumlanmak için bir browser'a ihtiyaç duyarlar, yani sonuçta '.exe' uzantılı, bağımsız olarak çalışabilecek bir dosya oluşmaz.
 • JavaScript bir olay halinde işler; olay JavaScript açısından ziyaretçinin bir yere tıklaması, bir tuşa basması vs. olabilir.
JavaScript ile neler yapılabilir?

JavaScript ile bir web sayfasına yukarıda tanımladığımız biçimde herhangi bir olayın gerçekleşmesi halinde herhangi bir iş yaptırabiliriz. Örnegin sayfada bir butona basıldığında sayfadaki bir 'text' kutusunun içine 'Click!' yazdırabiliriz. Burada olay ziyaretçinin butona tıklaması, iş ise text kutusuna 'Click!' yazılmasıdır... Javascript dilinde neredeyse olası her olay tanımlanmıştır, dolayısıyla yapılabilecek şeyler çok geniştir.
Javascript'i öğrenmeye geçmeden önce bir öneri: Sadece gerektiği zaman Javasript'i kullanın. Gereksiz kullanımlar sayfanın boyutunu şişireceği gibi, sayfanızın estetiğini ve kullanışlılığını de olumsuz yönde etkileyecektir.

2.JAVASCRIPT'IN GENEL YAPISI VE İLK JAVASCRIPT


JavaScript kodları <script>...</script> etiketleri arasına yazılır. Script etiketinin işimize yarayacak iki parametresi vardır, bunlar: 
src: Harici bir JavaScript belgesini '.js' uzantılı kaydedip bu parametre ile çağırabiliriz.
language: Bu parametre 'Javascript', 'JavaScript1.1' veya 'JavaScript1.2' değerlerini alır.En son sürümü kullanmak her zaman daha güvenlidir.
JavaScript kodlarının yapısı ise böyledir:
<script>
<!--
  ...
-->
</script> 
      Buradaki '<!--' ve '-->' ifadeleri yazılan kodları eski sürüm browser'lardan gizler    
İLK JAVASCRİPT

Aşağıdaki kod sadece yukarıda verilen şablonun HTML belgesinin içine nasıl yerleştirildiğini görmeniz ve JavaScript hakkında bir fikir sahibi olmanız için verilmiştir. Dolayısıyla kodu satır satır anlamaya çalışmayın. İşte 'Merhaba Dünya!'


<html>
<head>
 <title>Untitled</title>
 <META content=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
<script>
function merhaba()
{
alert('Merhaba Dünya!')
}
</script>
</head><body>
 <form>
 <input type="Button" value="Tıklayın!" onClick="merhaba()">
 </form>
</body>
</html>

3.DEĞİŞKENLER


Değişkenlere geçmeden önce JavaScript'deki değerleri tanıyalım:
 • Sayı Değerleri: Sayı değerleri tamsayı (integer literal) ve kesirli sayı (floating-point literal) olmak üzere ikiye ayrılır. Örneğin: 12; 567; 55,23423...
 • Boolean ifadeleri: Boolean mantığı iki sonuç verir: Doğru veya yanlış. Doğru '1' veya 'true', yanlış ise '0' veya 'false' ile ifade edilir.
 • String değerleri:Çift tırnak veya tek tırnak içinde gösterilen string değerleri, JavaScript açısından 'metin' olarak değerlendirilir.Örneğin: "Merhaba!"; "İstanbul 34"; "342,345"...
DEĞİŞKENLER
Değişken kendisine ketfi bir değer atayıp bu değeri programın herhangi bir yerinde değiştirmemize olanak veren bir unsurdur. Değişkenleri browser'a 'var' anahtar-kelimesiyle bildiririz, ve onları -ilk karakterlerinin rakam veya '_' olmaması, ve tabi türkçe karakter içermemeleri şartıyla- istediğimiz gibi adlandırabiliriz.
var degisken, var sonuc, var sayac...
Değişkenlere değer atama (initialization) ise aşağıdaki gibi olur:
değişken= "kitap", sonuc= 34, sayac= true
Veya iki işi aynı anda da yapabiliriz:
var degisken="kitap", var sonuc= 34, var sayac= true
Bu genel tanımdan sonra JavaScript'in değişken türlerine bir göz atalım:
 • Sayı Değiskenler: Ondalık veya tamsayı değerini alırlar, bu değişkenlerle aritmetik işlemler yapılabilir.Örneğin: 'var cevap= 44,56'
 • Boolean Değişkenler: '1'; 'true' veya '0'; 'false' değerlerini alan değişkenlerdir: 'var dogruMu: true'
 • String Değişkenler: String değeri alırlar, '+' operatörüyle iki string birbirine bağlanabilir, aşağıda 'hepsi' değişkeninin değeri "Javascript" string'i olacaktır:
  'var bas= "Java", son="Script"
  var hepsi= bas+son'
 • Fonksiyon değişkenleri: Bu değişkenleri tanımlamak için 'function' ifadesini kullanırız. Fonksiyonlar JavaScript'e bir iş yaptırmamızı sağlarlar.Fonksiyonları ileride başlıbaşına bir konu olarak göreceğiz, şimdilik fazla üzerinde durmayalım.
 • Dizi-değişkenler (Array): Array'ler ile farklı değerleri bir dizinin elemanı olarak aynı ad altında toplayabilir, gerektiğinde kullanmak üzere çağırabiliriz:var dizi = new Array(eleman1,eleman2,eleman3,eleman4) //dizi isimli bir array'e 4 farklı değer verdik
  var yeni = dizi[2] //yeni isimli değişkene dizinin 3. elemanını atadık.
  Yukarıda bir yazım hatası yoktur, JavaScript saymaya sıfırdan başladığı için 'dizi[2]' ifadesi dizinin 3. elemanı olan "eleman3" e eşittir.
<html>
<head>
 <title>değişkenler</title>
 <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
</head>
<body><script language="JavaScript1.2">
var tarih=1974
var araba="Jaguar" //değişkenleri bildirip değerlerini atayalım
document.write(tarih+" "+araba+"<br>")
tarih=1975    //tarih değişkeninin değerini değiştirelim
document.write(tarih+" "+araba)
</script>
</body>
</html>

4.OPERATÖRLER

 1. Assignment(atama) operatörüJavaScript'in(ve bütün programlama dillerinin) temel operatörü olan atama operatörü '=' işaretiyle ifade edilir, işaretin sağındaki değeri(veya değişkenin değerini), solundaki değişkene atar.
  'var sayi = 34 ; var sayi2 = sayi'
 2. Aritmetik operatörler
  • '+' :Sayı değişkenleri toplamaya, string değişkenleri birbirine eklemeye yarar.
  • '-' : Sayı değişkenlerde çıkartma işlemini yapar.
  • '*' : Sayı değişkenlerde çarpma işlemini yapar.
  • '/ ' : Bölme işlemi yapar.
  • '%' : Modülüs işlemi. '10%3' ifadesinin matematikteki karşılığı '10 mod 3' ifadesidir ve sonuç 1 çıkar.

  <html>
  <head>
  <title>Aritmetik operatörler</title>
   <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  </head>
  <body>
   <script language="JavaScript1.2">
  <!--
   var toplama=11+2            //değişkenlere işlemlerin sonuçlarını atayalım
   var cıkarma=10-4
   var carpma=(7,32)*4
   var bolme=(32,4)/(1,22)
   var modul= 23%3
   var hepsi=toplama+cıkarma+bolme+carpma+modul          //bütün değerleri toplayalım
   document.write(toplama,"<br>",cıkarma,"<br>",carpma,"<br>",bolme,"<br>",modul,"<br>")
   document.write(hepsi)            / /bulduğumuz değerleri yazdıralım
  -->
  </script>
  </body>
  </html>

  Aritmetik operatörlerden bahsetmişken JavaScript'in bazı kısaltmalarından bahsedelim
  • 'a = a + b' ifadesini kısaca 'a+=b' şeklinde yazabiliriz.
  • Aynı kısaltma diğer işlemler için de geçerlidir(a-=b; a/=b, a*=b)
  • a = a + 1 ifadesini a++; a = a - 1 ifadesini ise kısaca a-- şeklinde yazabiliriz.
 3. Karşılaştırma operatörleri
  Karşılaştırma operatörleri, temsil ettikleri karşılaştırmanın sonucu doğruysa true, yanlışsa false değerini verirler.

  • '==' : Eşit operatörü, eğer iki tarafın değeri eşitse true sonucunu verir.
  • '!=' : Eşit değil operatörü, eğer iki tarafın değeri eşit değilse true sonucunu verir.
  • '< ' : Küçüktür operatörü, sol taraf küçükse true sonucunu verir.
  • '> ' : Büyüktür operatörü, sol taraf büyükse true sonucunu verir.
  • '<=' : Küçük eşittir operatörü, sol taraf küçükse veya iki taraf eşitse true sonucunu verir.
  • '>=' : Büyük eşittir operatörü, sol taraf büyükse veya iki taraf eşitse true sonucunu verir.Bu ve diğer operatörler için verilen örnekleri  yeni bir HTML belgesinin body bölümüne yazın

  <pre>
   <script language="javaScript1.2">
   <!--
   var a=10, b=4;
      document.writeln("a==b :",(a==b))
   document.writeln("a!=b :", (a!=b))
   document.writeln("a&lt;b :", (a<b))
   document.writeln("a&gt;b :", (a>b))
   document.writeln("a&lt;=b :", (a<=b))
   document.writeln("a&gt;=b :", (a>=b))
   -->
   </script>
   </pre>
 4. Şart operatörüBu operatörü bir örnek üzerinde öğrenelim:
  (a==b)? "Iki degisken esittir!":"Iki degisken esit degildir!"
  Bu operatörün kullanımında parantez içerisine bir şart yazılır, ki burada o şart x ve y değişkenlerinin eşit olmasıdır, eğer bu şart doğruysa soru işaretinden hemen sonraki işlem, aksi takdirde ':' işaretinden sonraki işlem yapılır.

  <script language="javaScript1.2">
   <!--
   var a=10, b=4;
     varsonuc=(a!=b)?"İki değişken eşit değil!":"İki değişken eşit!"
   document.write(sonuc)
   -->
   </script>

 5. Mantıksal operatörler
  Eğer karşılaştırmayı birden fazla durumu dikkate alarak yapacaksak mantıksal operatörleri kullanırız.

  • '&&' : 'And(ve)' operatörü: Koşulların hepsi doğru ise true değerini verir.
  • '|| ' : 'Or(veya)' operatörü: Koşulların en az birinin doğru olması halinde true değerini verir.
  • '! ' : 'Not' operatörü: Koşulların hepsinin yanlış olması durumunda true değerini verir.
  <pre>
   <script language="javaScript1.2">
   <!--
   var a=10, b=4, c=4
      document.writeln("")
   document.writeln("a!=b &amp;&amp; b==c : " , "a b'den farklı ve b c'ye eşit mi? ",(a!=b && b==c))
   document.writeln("a==b || b==c : " ,"a b'ye veya c'ye eşit mi? ",(a==b || b==c))
   -->
   </script>
   </pre>

Bizi Takip Edin
Pinterest Facebook Twitter
 © by bilgicafem61
Aşağıda Yorum ve Sorularınızı Bırakın.Yorum Gönder Blogger

 
Top