BAYRAĞIM


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!

Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık.Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.


Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;

Yer yüzünde yer beğen:

Nereye dikilmek istersen

Söyle seni oraya dikeyim!

 

Mac’iniz es­ki hı­zı­na sa­hip de­ğil­se, uy­gu­la­ma­lar çok ya­vaş açı­lı­yor­sa ve sü­rek­li dö­nen renk­li to­pu iz­le­mek­ten si­nir­le­ri­niz bo­zul­ma­ya baş­la­dıy­sa kol­la­rı sı­va­yıp bi­raz ba­kım yap­ma­nın za­ma­nı gel­miş demektir. So­run uy­gu­la­ma­lar, ek­len­ti­ler, hard dis­kin aşı­rı yük­lü ol­ma­sı gi­bi ne­den­ler­den kay­nak­lan­dı­ğı gi­bi, dış­sal ne­den­ler de bil­gi­sa­ya­rı­nı­zın ya­vaş­la­ma­sın­dan so­rum­lu ola­bi­lir.Tek­nik des­te­ğe baş­vur­ma­dan ya da baş­vur­mak zo­run­da kal­ma­dan da bu so­ru­nu çö­ze­bi­lir­si­niz.Dos­ya­mız­da Mac­li­ne eki­bi ola­rak şimdi­ye ka­dar Mac bil­gi­sa­yar­la­rı­mız ya­vaş­la­dı­ğın­da de­ne­di­ği­miz ve so­nuç al­dı­ğı­mız yön­tem­le­ri bir ara­ya ge­tir­dik.“Hi­le­le­ri­mi­ze” siz de baş­vu­ra­bi­lir­si­niz. De­ne­me­den vaz­geç­me­yin.

Mac’e ya­kın­dan ba­kın
“Uti­li­tes” kla­sö­rü­ne gi­re­rek ve “Ac­ti­vity Mo­ni­tor”ü kul­la­na­rak Mac’ini­zi da­ha ya­kın­dan ta­nı­ma­nız müm­kün. Bu­ra­dan CPU kul­la­nı­mı, sis­tem bel­le­ği, disk ak­ti­vi­te­si ve ağ per­for­man­sı­na iliş­kin bil­gi­le­ri gö­re­rek do­na­nı­mı­nız­da­ki so­run­la­rı da­ha ra­hat bir bi­çim­de çö­ze­bi­lir­si­niz.


Çev­re­sel teh­li­ke­ler
Dock’lar, ya­zı­cı­lar gi­bi çev­re­sel ci­haz­lar her an kul­la­nı­la­bil­me­le­ri açı­sın­dan Mac’e ta­kı­lı du­ru­yor ola­bi­lir an­cak ay­nı an­da çok faz­la ci­ha­zın ta­kı­lı ol­ma­ma­sı­na da dik­kat et­mek ge­re­ki­yor. Hız­da bir azal­ma gör­dü­ğü­nüz­de bu ci­haz­la­rın bağ­lan­tı­sı­nı ke­sip bir de öy­le de­ne­yin de­riz.He­sap­la­rı gör­mek…
Eğer Mac’iniz­de bir­den faz­la he­sap kul­la­nı­yor­sa­nız di­ğer he­sap­ta ha­la açık olan uy­gu­la­ma­lar da si­zi ol­duk­ça ya­vaş­la­ta­bi­lir. Mac’ini­zin ba­şı­na ku­rul­ma­dan ön­ce, di­ğer he­sap­la­rın ve uy­gu­la­ma­la­rın ka­pa­lı ol­ma­sı­nı sağ­lar­sa­nız hı­zı­nız ar­ta­cak­tır. Ger­çek­ten ka­pa­lı mı?
Ön­ce­lik­le ye­ni Mac kul­la­nı­cı­la­rı için ha­tır­la­ta­lım ki, sa­de­ce bir pen­ce­re­yi ka­pat­ma­nız OS X için o uy­gu­la­ma­nın ka­pan­dı­ğı an­la­mı­na gel­mi­yor. Bu yüz­den ma­sa­üs­tü­nüz­de açık du­ran bir­çok uy­gu­la­ma, ha­la açık ka­la­rak bil­gi­sa­ya­rı­nı­zı bü­yük öl­çü­de ya­vaş­la­ta­bi­lir. Özel­lik­le Pho­tos­hop gi­bi “ağır” prog­ram­la­rın ka­pan­dı­ğı­na emin ol­ma­lı­sı­nız. 

Gün­cel­le­me­ler
“System Pre­fe­ren­ces” için­de­ki “Soft­wa­re Up­da­te” se­çe­ne­ği­ni ara­da sı­ra­da siz de kul­la­na­bi­lir­si­niz. Ye­ni gün­cel­le­me­ler, Mac’ini­zin hız­lan­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak­tır. Bu se­çe­ne­ği oto­ma­tik ola­rak ayar­la­dı­ğı­nı­zı ve bu ko­nu­da Mac’ini­ze gü­ven­di­ği­ni­zi bi­li­yo­ruz, an­cak hı­zı­nı­zı ar­tır­mak için bu se­çe­ne­ği de göz önün­de bu­lun­du­run de­riz. 

Ta­mir ve ba­kım
“Uti­li­ti­es” kla­sö­rü için­de­ki “Disk Uti­lity”, Mac’ini­ze ra­hat bir ne­fes al­dı­ra­bi­le­cek uy­gu­la­ma­lar­dan bir di­ğe­ri. Bu­ra­dan First Aid sek­me­si­ne tuş­la­yın ve bil­gi­sa­ya­rı­nı­zın ya­ra­la­rı­nı sar­ma­sı­na izin ve­rin. Re­pa­ir Disk Per­mis­si­ons’ı tık­la­ya­rak Mac’e anın­da bü­yük hız ka­zan­dı­ra­bi­lir­si­niz. 
Blogumuza Abone Olun
Yeni Yazılar e-posta Adresinize Gelsin
Not: Gelen Maili Aktif Etmeyi Unutmayınız!

Yorum Gönder Blogger

 
Top